mércores, 11 de febreiro de 2015

Cuadratura do círculo aproximada (I)

Ferdinand von Lindemann demostrou no ano 1882 que o número $\pi$ é trascendente, é dicir, non é solución de ningunha ecuación alxébrica con coeficientes enteiros. Disto pode deducirse que é imposible, dada unha lonxitude unidade, construír con regra e compás unha lonxitude igual a $\pi$ ou a $\sqrt{\pi}$. Tamén permite afirmar que o coñecido problema clásico da cuadratura do círculo non se pode resolver usando regra e compás.

Esta construción, publicada por Adam A. Kochanski en Acta Eruditorum no ano 1685, aproxima $\pi$ como 3,14153...


https://www.geogebra.org/m/XZn2P5sE


Ningún comentario :

Publicar un comentario